Recent Changes

Tuesday, June 19

 1. page georaphy edited Türkmenistanyň mugallymlary we okuwçylary, maglumaty şu ýere goşuň!turkmenistanyn mugallymlary any…
  Türkmenistanyň mugallymlary we okuwçylary, maglumaty şu ýere goşuň!turkmenistanyn mugallymlary any guycli hemde okuwcylaryn anynda galar yaly mowzuklar geciryarler seylede turkmenistan diyen yurt diysen gowy tasin galaymaly yurttlaryn biri bolyar. sunun dowamyny yazynTürkmenistanyn tutyan meydany 491.2 müñ km2
  (view changes)

Wednesday, February 5

 1. page about edited ... turkmenistan diyen soze sozlem duzun Turkmenistan men Watanym, yurdum, buysanjym. Turkmen bo…
  ...
  turkmenistan diyen soze sozlem duzun
  Turkmenistan men Watanym, yurdum, buysanjym.
  Turkmen bolup doganymadoglanyma gaty begenyan, dashardashary yurta okasanam,
  (view changes)

Wednesday, November 13

 1. page amyderya edited Amyderýa ... araçägi hasaplanýar. Uzynlygy Uzynlygy 1 415 ... metr bolan Hindiguş dag…
  Amyderýa
  ...
  araçägi hasaplanýar.
  Uzynlygy

  Uzynlygy
  1 415
  ...
  metr bolan Hindiguş daglarynyň demirgazyk eňňidindäki WrezewskiýHindiguşdaglarynyňdemirgazyk eňňidindäkiWrezewskiý buzlygyndan alyp,ilki
  ...
  bilen Pamir derýasynyň birleşmegindenderýasynyňbirleşmeginden bolsa,Penj derýasy
  ...
  suwly derýalaryň biridir.Onuň 1biridir.Onuň1 metr kub
  Bu derýa geçmişde Oks (Oguz) derýasy hem diýlipdir, oňa gepleşikde Jeýhun hem diýilýär.
  ...
  Ç. Taganow, Aşgabat, #5Aşgabat,#5 (148) 2008, 31 sahypa.

  (view changes)

Wednesday, May 1

 1. page horses edited ... ganly ahalteke bedews bedewleri göz öňüne Ogulsona LÖLLEKOWA, D.Azady adyndaky TMDDI-ni…
  ...
  ganly ahalteke bedewsbedewleri göz öňüne
  Ogulsona LÖLLEKOWA,
  D.Azady adyndaky TMDDI-niň uly mugallymy, taryh ylymlarynyň kandidaty.
  (view changes)

Friday, March 15

Friday, December 21

 1. page government edited Türkmenistanyň mugallymlary we okuwçylary, maglumaty şu ýere goşuň! gossak dal sikimi iy!!! Gören …
  Türkmenistanyň mugallymlary we okuwçylary, maglumaty şu ýere goşuň! gossak dal sikimi iy!!!
  Gören zadyňy gören ýeriňde oklap taşlamak (hapa sözleri aýtmak) haýwan häsiýetidir!
  türkmenistan hakynda internetde maglumat yok haywan hasiyatli adamlan yuzunden
  (view changes)

Sunday, October 14

 1. page ahal-geography edited ... Şonuň ýaly-da, ekinleri damjalaýyn usulda suwarmak arkaly agaçlary ekmegiň häsiýetlerini we ol…
  ...
  Şonuň ýaly-da, ekinleri damjalaýyn usulda suwarmak arkaly agaçlary ekmegiň häsiýetlerini we olaryň geografiýasyny kesgitleýär.7 ýyl soň Türkmenistanda pürli, ýaprakly we miweli agaçlaryň 62 milliony ekildi. Umumylykda alanyňda ülkämizi gurşap alan ýaşyl zümmeretiň tutýan umumy meýdany 15 esse köpeldi.
  Jemile Gurbangeldiýewa orta 27 mekdebiň 8 "E" synpynda Aşgabat şäheri

  (view changes)

Tuesday, April 24

 1. page horses edited Gözelligiň Gözelligiň we ýyndamlygyň nusgasy Türkmen nusgasy Türkmen halkyny arassa ...…
  GözelligiňGözelligiň we ýyndamlygyň nusgasy Türkmennusgasy Türkmen halkyny arassa
  ...
  öňüne getirmek asla mümkünaslamümkün däldir. Özüniň
  ...
  ösýän ýurdumyzyň abraýy hemabraýyhem mertebesidir. Türkmen
  ...
  hormatly Prezidentimiz Gubanguly BerdimuhamedowGubangulyBerdimuhamedow “Ahalteke bedewi
  ...
  buýsanjymyz we şöhratymyz” atlyşöhratymyz”atly eserini türkmen
  ...
  älemi baglan ahalteke bedewleriniahaltekebedewlerini ösdürip ýetiştirmek, dogry dürisdogrydüris seýislemek dogrusynda gymmatly maglumatlar berilýär.maglumatlarberilýär. Şonuň ýaly-da,
  ...
  arenasyndaky abaýyny has belendehasbelende göterjek peýdaly
  ...
  düşündirişler berilýyär. HormatlyHormatly Prezidentimiziň bu
  ...
  arassa ganly ahalteke bedewlerineahaltekebedewlerine bolan çäksiz
  ...
  il-ýurdyna bolan hormatyny duýmakhormatynyduýmak bolýar. Milli
  ...
  bedewleriniň özboluşly aýratynlykly hakyndaaýratynlyklyhakynda gürrüň edende
  ...
  aýdyň beýan edýär. Türkmenedýär.Türkmen “At-myrat” diýip,
  ...
  güni syrdaşy bolan ahaltekebolanahalteke bedewleriniň şanyna ýylyň-ýylyna toý toýlanýar. Beýiktoýlanýar.Beýik galkynyş we
  ...
  göwnüň galkynýar.
  Ogulsona LÖLLEKOWA,
  ...
  ylymlarynyň kandidaty.
  Aşgabat

  Aşgabat
  50 (8125)
  ...
  25-nji apreli,şenbe.
  Напечатал: Hemra Amanmyradow.
  (view changes)

Wednesday, November 16

 1. page government edited Türkmenistanyň mugallymlary we okuwçylary, maglumaty şu ýere goşuň! gossak dal sikimi iy!!! Gören…
  Türkmenistanyň mugallymlary we okuwçylary, maglumaty şu ýere goşuň! gossak dal sikimi iy!!!
  Gören zadyňy gören ýeriňde oklap taşlamak (hapa sözleri aýtmak) haýwan häsiýetidir!
  (view changes)

Thursday, October 20

 1. page about edited turkmenistan diyen soze sozlem duzun Turkmenistan men Watanym, yurdum, buysanjym. Turkmen bolu…

  turkmenistan diyen soze sozlem duzun
  Turkmenistan men Watanym, yurdum, buysanjym.
  Turkmen bolup doganyma gaty begenyan, dashar yurta okasanam, name etsenem, oz yurdum yalak gowy yer yok " TURKMENISTAN."

  (view changes)

More