Türkmenistanyň mugallymlary we okuwçylary, maglumaty şu ýere goşuň! gossak dal sikimi iy!!!

Gören zadyňy gören ýeriňde oklap taşlamak (hapa sözleri aýtmak) haýwan häsiýetidir!

türkmenistan hakynda internetde maglumat yok haywan hasiyatli adamlan yuzunden