Bilim

Türkmenistanda 1930 sany çagalar edarasy, 1978 sany başlangyç we orta mekdep, 89 sany prof-teh okuw edaralary bolup, tutuş sany 3477 okuw jayy bardyr. Bu okuw jaylarynda 1.1.00.000 okuwçy bilim alэar. Bilim esasan Türkmen dilinde berilyar. Bilim sistemasynyn işlerine Prezidentin orunbasary jogapkarlidir. Türkmenistanda üç uniwersitet, 5 sany akademiya we 8 sany institut bolup, jemi 16 sany yokary okuw jayy bardyr. Günbatara yol almaklygy maksat edinen Türkmenistan yolbaşçylary tarapyndan 1993-nji yylyn ortalarynda alnan bir karar bilen, 1996-njy yylda yurt çaginde 30 harpdan ybarat bolan bir latyn elipbiyine geçilmegi karar edildi. Нazirki wagtda latyn elipbiyine geçmeklik dowam edyar. 2000-nji yylyn başyndan başlap kiril elipbiyi ulanylmakdan çykarylyp resmi yazyşmalaryn Türkmen dilinde we latyn elipbiyinde yöredilmegi kararlaşdyryldy. Şonun yaly-da 2000-nji yyldan başlap bütin gazetler (rusça basylyan bir gazetden beylekileri) latyn elipbiyi bilen neşir edilmage başlady.