Ykdysadyýet


2000-2005-nji ýyllar hem-de 2010-njy ýyla çenli döwür üçin „Türkmengallaänümleri“ assosasiýasyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasy

2000-2005-nji ýyllar hem-de 2010-njy ýyla çenli döwürde „Türkmengallaänümleri“ assosasiýasyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Türkmenistanyň Prezidenti Saparmyrat Türkmenbaşy tarapyndan işlenilip taýýarlanylan Maksatnamasynyň möhüm düzüm bölegidir.
Şol Maksatnama esasynda Lebap welayatunda gaty bugdaýy öndürmegiň möçberi 2010-njy ýylda 200 müň tonna barabar bolar.
Taýýarlanylan dänäni saklamak altyn asyryň ilkinji onýyllygynda bir wagtda saklamak kuwwaty 1384 müň tonna bolan däne ammarlarynyň 25-ni (şolardan 17-si degirmenli topplumda) gurmagyň we ulanmaga girizmegiň hassabyna üpjün ediler. Bu desgalar göniden-göni Lebap welaýatynyň uly galla meýdanlarynda, ýagny Garabekewül we Halaç şäherçelerinde 2005-nji ýyla çenli amatly ýerleşdirilip, Türkmenabat we Dänew şäherlerinde 2010-njy ýyla çenli amatly ýerleşdirilmek planlaşdyrylýar.

||
2000-2005-nji ýyllar hem-de 2010-njy ýyla çenli döwür üçin Lebap boýunça bugdaýy jemi ýygnamagyň ÇAKLAMASY
||
||
Çaklanylýan döwürBugday-meydany240.jpg
||
Ösüş depgini, %
||
||
2000 ý.121-
2001 ý. 134
2002 ý. 161
2003 ý. 307
2004 ý. 333
2005 ý. 348
2010 ý. 350
2005 ý. 2000 ý. görä 360
2010 ý. 2005 ý. görä 370
2010 ý. 2000 ý. görä 495
||
Şalynyň jemi ýygnalyşynyň möçberleriniň köpelmegi Lebap welaýatynyň Saýat şäherçesindäki gije-gündizde kuwwatynyň umumy ösüşi 250 tonna ýa-da ýulda 500 müň tonna bolan işläp gelýan şaly zawodlarynyň durkunyň täzelenmegini şertlendirer.

||
2000-2005-nji ýyllar hem-de 2010-njy ýyla çenli döwür üçin Lebap boýunça şaly öndürmegiň müçberleri hakynda ÇAKLAMA
||
||
Çaklanylýan döwür
||
Ösüş depgini, %Sacagymyz-doly-nanadan320.jpg
||
||
2000 ý.
||
2001 ý.
||
2002 ý.
||
2003 ý.
||
2004 ý.
||
2005 ý.
||
2010 ý.
||
2005 ý. 2000 ý. görä
||
2010 ý. 2005 ý. görä
||
2010 ý. 2000 ý. görä
||
||
5.2
||
6.0
||
6.9
||
8.2
||
13.3
||
15.0
||
20.0
||
288
||
133
||
385
||


Peýdalanylan edebiýatlar:
1. Türkmenistanyň Prezidenti Saparmyrat Türkmenbaşynyň Türkmenistanda durmuş-ykdysady özgertmeleriň 2010-njy ýyla çenli döwür üçin baş ýörelgesi.
2. 2000-2005-nji ýyllar hem-de 2010-njy ýyla çenli döwür üçin “Türkmengallaönümleri” assosasiýasyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň MAKSATNAMASY.
Sah. 2, 6, 7.