Ak Bugday


Ahal welaýaty 9 etraby öz içine alýar.Olar:
AK bugdaý etraby.
Altyn asyr etraby.
Babadaýhan etraby.
Gökdepe etraby.
Ruhabat etraby.
Sarahs etaby.
Tejen etraby.
Şol etraplardan iñ gadymy etrap Ak Bugdaý etraby diýlip anyklanýar.Muña Beýik Serdarymyzyñ bize peşgeş beren Mukaddes Ruhnama kitabyny okamak bilen göz ýetirýäris.Çünki bu etrapda ilkinji bugdfaýaýyñ däneleri tapylandygy barada maglumat bar.
Mundan başgada ady agzalan etraplarda aýratyn hem gök önümler,miweler ösdürilip ýetişdirilýär. Şol sebäpli hem biziñ Beýik Serdarymyzyñ permany bilen bu etrapda şol günden başlap bugdaý hasyly ösdürilip ýetişdirilýär.Täzelikde Ahal welaýatynda süýji şugunduryñ täze bir görnüşiniñ bol hasyly ösdürilip ýetişdirildi.Ir-iýmişlerden üzümi alalyñ.Ondan çakyr ýasalýar.Ol daşary ýurtlara iberilýär.Beýleki ir-iýmişlerden dürli-dümen şireli suwlar alynýar.Olardan alnan şireli suwlar halkymyza ýetirilýär.’’Serdar’’,’’Ruhybelent’’atly şireli suwlary muña mysal edip bolar.Maldarçylyk barada aýdylanda bolsa gyşçylyk,iri we ownuk şahly mallar bu welaýatda idedilip köpeldilýär.Mallaryñ biziñ durmuşymyzda örän uly ähmiýeti bardyr.