1 Adynyň gelip çykyşy

Berilýän habarlara görä, Ahal sözi ahalteke atlary bilen baglanşyklydyr. Öňki ady Kesearkaç bolan bu welaýat, Ahal adyny 1805 ýylda alýar. Munuň sebäbi hem, tekeleriň bu welaýata gelip ýerleşmekleridir. Ahalteke sözi hem bu iki sözden ybaratdyr.