2 Geografiýa
2.1. Landsaft


Yer ustunin gurlusy boyunca ykdysady rayon uc bolege bolunyar. Gunortada Merkezi Kopetdag Demirgazykda Garagum coli we olaryn arasynda Ahal-etek duzlukleri we Tejen oazisi.
2.2. Klimat


Klimaty uzul –kesil kontinentaldyr. Seyle-de bolsa welyatyn colluk, daglyk we oazis etraplarynyn arasynda howanyn temperaturasynyn hem-de dusyan ygallaryn mukdarynda tapawut bardyr.
2.3. Kolleri we deryalary


Esasy suw resurslary Garagum deryasy Kopetdagyn demirgazyk etegindaki kicijik deryajyklar, cesmeler, Tejen deryasy , I we II Tejen suw howdanlary, Gurtly we Gundogar , Horhor we Dostluk yaly suw howdanlary.
2.5. Gorag yerleri


Kopetdag dowlet goraghanasy (1976 y.). Tebigy lansaft bilen bit hatarda seyrek haywanlar we gymmatly jandarlar we osumlikler goraga alnandyr. Sunt –Hasardag dowlet goraghanasy (1979 y.). Onun esasy maksady Gunbatar kopetdagyn tebigatyny goramakdan, hemme taraplayyn owrenmekden we dikeltmekden ybaratdyr.

«Gök guşak» ülkämizi gurşap alan bagy-bossanlykdyr

Saparmyrat Türkmenbaşynyň başlangyjy bilen kabul edilen uzakmöhletleýin maksatnama şäherleriň, şäherýaka zolaklaryň, ilatly ýerleriň we olary gurşap alan meýdanlaryň tebigy gurşawyny üýtgetmäge, ýurdy bagy-bossanlyga öwürmäge we sebitiň ekologik ýagdaýyny düýpgöter gowulandyrmaga niýetlenendir.

«Gök guşak» paýdarlar jemgyýetiniň üstüne bu wajyp ugurda geçirilýän işleriň ylmy we inženerçilik esaslaryny üpjün etmek, şeýle hem bu umumymilli wezipäni çözmäge gatnaşýan ministrlikleriň, dolandyryş edaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň tagallalaryny utgaşdyrmak wezipesi ýüklenendir.Pürli we gyrymsy agaçlaryň nahallaryny ösdürip ýetişdirýän tokaý hojalyklaryny we nahalhanalary özüne birleşdirýän bu gurama agaçlary bejermegiň iň häzirkizaman usulyýetini kesgitleýär.

Şonuň ýaly-da, ekinleri damjalaýyn usulda suwarmak arkaly agaçlary ekmegiň häsiýetlerini we olaryň geografiýasyny kesgitleýär.7 ýyl soň Türkmenistanda pürli, ýaprakly we miweli agaçlaryň 62 milliony ekildi. Umumylykda alanyňda ülkämizi gurşap alan ýaşyl zümmeretiň tutýan umumy meýdany 15 esse köpeldi.
Jemile Gurbangeldiýewa orta 27 mekdebiň 8 "E" synpynda Aşgabat şäheri