Türkmenistandaky Weteranlaryň Ensiklopediýasy


Sähet Kulyýew 1941 ýylyň başynda ikinji jahan urşuna meýletin gidýär. Ol urşda razwed batalýonda gulluk eden. Urşdan bir gezek yaralanan. Emma ol urşdan sag aman gaýdyp gelipdir. Oňa „Орден красная звезда I dereje“, „За отвагу“, yaly 10-den gowrak ordeni bar. Men babamy görup belmedim emma maňa menin mamam onuň urşdaky gahrymançylyklaryny aýdyp berýärdi. Meň ýadyma waka düşýär. Nemes basybalyjylaryny ýesir alanlarydan soň babama „Seržant“ harby derjesin berýärler. Şondan soň gyş aýlarynda, olar başka fronta gidenlerinde olary nemes basybalyjylary gabaýarlar. Şonda olar ýesir düşýärler. Ýesirlikden gaçan 5 bolupdyr. Şonyň içinde menin babam hem bar eken. Soňra olar golaýdaky fronta gidip bu ýerdäki nemesleri basyp almaga girişýärler. Şondan soň babama „За отвагу“ diýen ordeni berdiler diýip maňa gürrüň beripdi.