tmwikilogo-mary.jpgMary Welaýaty
1 Adynyň gelip çykyşy

2 Geografiýa
2.1 Landşaft
2.2 Ösümlikler we haýwanat dünýäsi
2.3 Klimat
2.4 Kölleri we derýalary
2.5 Gorag ýerleri
Bathyz döwlet goraghanasy gulanlary, keýikleri hem-de seýrek düşýän we ýok bolup barýan haýwanlary goramak we köpeltmek maksady bilen 1941-nji ýylyn 3-nji dekabrynda döredilendir. Goraghananyň ilki başdaky meýdany 800 müň ga bolup, häzirki döwürde... >>>
3 Taryhy
4 Şäherleri
Mary
5 Demografiýa
Günorta-gündogar ykdysady raýony ilatyň sany boýunça iň uly ykdysady raýonlaryň biridir. Bu raýonda ýurfumyzyň ilatynyň ¼ golaýy ýaşaýar. Geçen 70 ýylda, ýagny, 1926-njy ýyldan 1996-njy ýyla çenli bu ýerde... >>>
5.1 Jynsy we gelip çykyşy
5.2 Ilatyň bölünişi
5.3 Däp
6 Ykdysadyýet
Hojalgynyň esasy ugurlary: pagtaçylyk, tebigy gaz çykarmak, energetika, himýa senagatlary we garaköli goýyndarçylykdyr.
Günorta-gündogar ykdysady raýonda... >>>
6.1 Senagat we söwda
6.2 Energiýanyň ulanylyşy we önümçilik
6.3 Döwlet salgyt gulluklary
7 Medeniýet
7.1 Sungat we arhitektura
7.2 Ruhubelentligi
7.3 Ýokarlanýan medenýeti
8 Syýasy-ykdysady
8.1 Bilim
8.2 Saglyk
8.3 Jenaýat we höwpsuzlyk
9 Transport
10 Kanun we häkimýet
10.1 Ýerine ýetiriji organlar
10.2 Kanun çykaryjy organlar
10.3 Kazyýet häkimýeti
10.4 Sebitara häkimýet
11 Syýasat
12 Habar beriş Serişdeleri
13 Sport
14 Döwlet nyşanlary
15 şol sanda. serediň
16 Salgylar
16.1 Salgylaryň gözbaşy
16.2 Umumy salgylar
17 Daşary gatnaşyklary