7 Medenýet
7.1 Sungat we arhitektura
Türkmenabat şäherinde jemi iki sany muzeý bar.Olaryň biri ‘’Ülkäni őwreniş muzeýi bolup, ol XX asyryň başynda gurlan.Bu muzeý 3 bőlűmden ybarat bolup,2 gatdan durýar.Bu bőlűmler őz
aralarynda şeýle bőlűnärler:
  1. Taryhy –etnografiýa bőlűmi.
  2. Ülkämiziň tebigaty baradaky bőlűm.
  3. .Beýik Tűrkmenbaşy bőlűmi.
Bu muzeýiň birinji bőlűmi barada aýdylanda ,ol ýerde b.e.őň. 10-12 műňýyllyga degişli tapyndylardan başlap,b.e. III-IV asyra degişli tapyndylara çenli bar.Has içgin gűrrűň edenimizde
b.e.III-IV asyryna degişli arheologik Terrakota tapyndylary,keramika őnűmleri ( XVIII asyra degişli sűýt salynýan kűýze,gowurylan et salynýan golça,toýun turba weş.m),XVI asyra degişli Amuldan tapylan aýal heýkeljikleri bar.Daş asyrynyň giçki neolit we irki eneolit dőwrűniň kremniý,daş ýaraglary,soňky asyrlara degişli ýaraglardan başgada ol ýerde Aheminidler dőwrűne degişli Araphanadan tapylan ,toýundan ýasalan suw ,miwe,et,sűýt ýaly őnűmleri salmak űçin ,Bűrűnç eýýamynda ulanylan dűrli kűýzeler we golçalar bar.Bulardan başgada muzeýiň bu bőlűminde siz tűrkmen halkynyň taryhyna degişli durmuşy barada ,ýagny, jykyryň gurluşy ,gara őýleri gurluşy,milli lybaslar,aýal-gyzlaryň dakan kűműşdir-altyndan ýasalanşaý-sepleri barada maglumat alyp bilersiňizň.
. Bu muzeýiň ikinji bőlűmi bolsa űlkämiziň tebigatyna degişli.Siz ol ýerde 100 mln.ýyl mundan ozal mezozoý erasynyň mel we Ýura dőwrűnde ýaşap,daşa őwrűlen deňiz haýwanlarynyň galyndylaryndan başlap,häzirki wagtda Tűrkmenistanda ýaşaýan guşlardyr-haýwanlara duş gelip bilersiňiz.
Bu ýerde XXI Altyn asyrda Tűrkmenistanda őndűrilýän tekstil őnűmleri,dűrli tűrkmen milli matalary(keteniler),ýűpek gurçugynyň her hili gőrnűşleri,Altyn asyra degişli heýkeller,Tűrkmenistan dőwletiniň kartasy,ýurtda duş gelýän dűrli derman otlarynyň gőrnűşleri bar.
muzeýiň 2-nji gatynda ýerleşýän 3-nji bőlűmi Beýik Saparmyrat Tűrkmenbaşy eýýamy barada.Ol Şäherdäki 2-nji II Beýik Watançylyk urşuna bagyşlanylyp dőredilen.Ol muzeýde Beýik Wataçylyk urşunda ulanylan muzeý dűrli ýaraglaryň gőrnűşleri,urşuň gahrymanlaryn yň ýagty ýadygärligine bagyşlanan heýkeller,orden-medallar,gahrymanlaryň atlary we suratlary bar.7.2 Ruhubelentligi


7.3 Ýokarlanýan medenýeti

Türkmen öz atyny şaýlamagy hökmany bilýär.Gelin gyzlar heme şaý-sepleri dakynsa doly söweş geýiminde bolýar.